София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN
  • Катедра Електронна техника

Катедра Електронна техника

Дейността на катедра „Електронна техника” официално започва на 16.01.1962 г., когато се провежда първият катедрен съвет на новосъздадената от проф. Й. Боянов катедра „Полупроводникова и промишлена електроника”. Катедрата  извършва учебна и научно-изследователска дейност в направленията Електронни елементи и интегрални схеми, Аналогова схемотехника, Импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника, Измервания в електрониката, Теория на електронните схеми и автоматизация на проектирането в електрониката, Приложна електроника, Биомедицинско инженерство и Ядрена електроника. Преподавателите от катедрата изпълняват основната част от учебните планове на специалност „Електроника” за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”. Катедрата подготвя високо квалифицирани инженери в специализациите „Електронни устройства и системи” и „Биомедицинско инженерство”. Преподавателите от катедра „Електронна техника” провеждат обучението по учебни дисциплини във всички факултети на ТУ-София, включително и във всички чуждоезикови специалности.

Катедра „Електронна техника” много успешно провежда обучение на специализанти и докторанти.

Освен български граждани в катедрата са завършили своето образование и са се дипломирали и голям брой студенти от други страни (Германия,  Чехия, Словакия, Полша, Виетнам, Панама, Колумбия, Чили, Перу,  Еквадор, Афганистан, Бангадеш, Индия, Гърция, Сирия, Ирак, Иран,  Бенин, Палестина, Либия, Гана, Йордания, Ливан, Нигерия, ЮАР,  Йемен, Танзания, Камерун, Португалия, Судан, Египет и др.).

Научната дейност се реализира в участие в многобройни международни и вътрешни проекти. Преподавателите от катедрата публикуват статии в престижни международни и национални списания и изнасят доклади на големи конференции. С активното участие на катедрата всяка година се организира Международната научна конференция „Електронна техника”.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ