София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Учебни дисциплини - Дисциплина 1

Дисциплина 1

Полупроводникови елементи

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА

Полупроводникови елементи е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на електронните специалности. Знанията и уменията по Полупроводникови елементи създават предпоставки за изучаване на специализираните схемотехнични дисциплини.
Придобитите знания по дисциплината ще са полезни при реализирането на студентите като
специалисти във всички области на електрониката, телекомуникациите и компютърните системи.