София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Преподаватели

проф. д.н. инж. Ивайло Пандиев

проф. д.н. инж. Ивайло Пандиев

Контакти

3027;2620 ipandiev@tu-sofia.bg 1351-A

Ивайло Пандиев получава ОКС „Магистър” по Електроника и автоматика през 1996 г., а ОНС „Доктор” по научна специалност „Теория на електронните вериги и електронна схемотехника” през 2000 г. в Техническия университет – София (ТУ-София).

 

От 2006 г. е редовен доцент към кат. „Електронна техника” на ФЕТТ в ТУ-София и водещ преподавател по дисциплините „Аналогова схемотехника”, „Електронни устройства” и „Електронни аналогови устройства с цифрово управление”, изучавани от студенти от специалности „Електроника” и „Авиационна техника и технологии”. И. Пандиев е автор и съавтор на 14 книги и приблизително 120 публикации в международни списания и сборници от научни конференции. Неговите изследователски интереси включват анализ, проектиране и моделиране на аналогови и смесени (аналогови и цифрови) електронни схеми и устройства.

 

Проф. И. Пандиев е член на Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) към  Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България.

 

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2220-5184

 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ivailo_Pandiev2

 

Laboratory: http://ecad.tu-sofia.bg/analog_circuits/

 

Върнете се назад